Peugeot Autósziget

Autósziget Kft.

Adatkezelési tájékoztató

Adatkezelési nyilvántartási szám:

NAIH-51238/2012

 

 

Röviden:

 

Személyes adatokat csak a törvényeknek megfelelően gyűjtünk és kezelünk.

 

DM levelet csak külön hozzájárulás esetén küldünk. Rendszerüzenetet engedély nélkül is küldhetünk.

 

Az adatokat a lehető legbiztonságosabban tároljuk.

 

Harmadik félnek személyes adatokat csak hozzájárulással adunk át.

 

Bárkinek felvilágosítást adunk a róla tárolt adatokról, és az adatok törlését is bármikor kérheti az elérhetőségeinken.

 

 

 

 

 Autósziget Kft. - Adatkezelési Tájékoztató - 2018.

 

Bevezetés

Az Autósziget Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (Székhely: 1211 Budapest Templom u.36. Telephely: 7632 Pécs Siklósi út 70., adószám:10571749-2-43, cégjegyzékszám:0109903870,  Adatvédelmi nyilvántartási száma: NAIH-51238/2012. (a továbbiakban: Szolgáltató, adatkezelő) alá veti magát a következő tájékoztatónak.

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 20. § (1) kimondja, hogy az érintettel (jelen esetben a az ügyféllel - felhasználóval, a továbbiakban: ügyfél,vásárló) az adatkezelés megkezdése előtt közölni kell, hogy az adatkezelés hozzájáruláson alapul vagy kötelező.

Az érintettet az adatkezelés megkezdése előtt egyértelműen és részletesen tájékoztatni kell az adatai kezelésével kapcsolatos minden tényről, így különösen az adatkezelés céljáról és jogalapjáról, az adatkezelésre és az adatfeldolgozásra jogosult személyéről, az adatkezelés időtartamáról.

 Adatkezelési Tájékoztató - 2018.

 

Tájékoztatni kell az érintettet az Info tv. 6. § (1) bekezdése alapján arról is, hogy személyes adat kezelhető akkor is, ha az érintett hozzájárulásának beszerzése lehetetlen vagy aránytalan költséggel járna, és a személyes adat kezelése az adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítése céljából szükséges, vagy az adatkezelő vagy harmadik személy jogos érdekének érvényesítése céljából szükséges, és ezen érdek érvényesítése a személyes adatok védelméhez fűződő jog korlátozásával arányban áll.

 

A tájékoztatásnak ki kell terjednie az érintett adatkezeléssel kapcsolatos jogaira és jogorvoslati lehetőségeire is.

 

Ha az érintettek személyes tájékoztatása lehetetlen vagy aránytalan költséggel járna  a tájékoztatás megtörténhet az alábbi információk nyilvánosságra hozatalával is:

 a) az adatgyűjtés ténye,

b) az érintettek köre,

c) az adatgyűjtés célja,

d) az adatkezelés időtartama,

e) az adatok megismerésére jogosult lehetséges adatkezelők személye,

 f) az érintettek adatkezeléssel kapcsolatos jogainak és jogorvoslati lehetőségeinek ismertetése, valamint

g) ha az adatkezelés adatvédelmi nyilvántartásba vételének van helye, az adatkezelés nyilvántartási száma.

Jelen adatkezelési tájékoztató az alábbi weboldalak adatkezelését szabályozza:

http://www.peugeot-autosziget.hu/autosziget/jogi-nyilatkozat/és a fenti tartalmi előíráson alapul.

A tájékoztató elérhető az alábbi oldalról: http://www.peugeot-autosziget.hu/autosziget/jogi-nyilatkozat/ adatvedelem 

A tájékoztató módosításai a fenti címen történő közzététellel lépnek hatályba. 

 

 

 

Értelmező fogalmak (3.§)

 1. érintett/ügyfél: bármely meghatározott, személyes adat alapján azonosított vagy - közvetlenül vagy közvetve - azonosítható természetes személy;

2.  személyes adat: az érintettel kapcsolatba hozható adat - különösen az érintett neve, azonosító jele, valamint egy vagy több fizikai, fiziológiai, mentális, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára jellemző ismeret -, valamint az adatból levonható, az érintettre vonatkozó következtetés;

3. adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki  vagy amely önállóan vagy másokkal együtt az adatok kezelésének célját meghatározza, az adatkezelésre (beleértve a felhasznált eszközt) vonatkozó döntéseket meghozza és végrehajtja, vagy az általa megbízott adatfeldolgozóval végrehajtatja;

4. adatkezelés: az alkalmazott eljárástól függetlenül az adatokon végzett bármely művelet vagy a műveletek összessége, így különösen gyűjtése, felvétele, rögzítése, rendszerezése, tárolása, megváltoztatása, felhasználása, lekérdezése, továbbítása, nyilvánosságra hozatala, összehangolása vagy összekapcsolása, zárolása, törlése és megsemmisítése, valamint az adatok további felhasználásának megakadályozása, fénykép-, hang- vagy képfelvétel készítése, valamint a személy azonosítására alkalmas fizikai jellemzők (pl. ujj- vagy tenyérnyomat, DNS-minta, íriszkép) rögzítése;

5. adatfeldolgozás: az adatkezelési műveletekhez kapcsolódó technikai feladatok elvégzése, függetlenül a műveletek végrehajtásához alkalmazott módszertől és eszköztől, valamint az alkalmazás helyétől, feltéve hogy a technikai feladatot az adatokon végzik;

6. adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely az adatkezelővel kötött szerződése alapján - beleértve a jogszabály rendelkezése alapján történő szerződéskötést is - adatok feldolgozását végzi;

7. adatvédelmi incidens: személyes adat jogellenes kezelése vagy feldolgozása, így különösen a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés és sérülés. 

  Működtetéshez kapcsolódó adatkezelés 

1. Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 20. § (1) bekezdése alapján, meg kell határozni a üzlet üzemeltetéshez/működtetéshez kapcsolódó adatkezelés körében a következőket:

 

a) az adatgyűjtés ténye,

b) az érintettek köre,

c) az adatgyűjtés célja,

d) az adatkezelés időtartama,

e) az adatok megismerésére jogosult lehetséges adatkezelők személye,

 f) az érintettek adatkezeléssel kapcsolatos jogainak ismertetése.

 

Az adatgyűjtés ténye, a kezelt adatok köre és az adatkezelés célja: 

 

Személyes adat

/tulajdonos/üzembe tartó/vásárló/érdeklődő

Az adatkezelés célja az ügyfél azonosítása, a regisztrációk lehetővé tétele, kapcsolattartás. 

Az ügyfél részére történő törvényes szolgáltatás alap feltétele az adatok megléte.

Vezeték-és keresztnév, címe a kapcsolatfelvételhez, a vásárláshoz és a szabályszerű számla kiállításához szükséges.

E-mail cím Kapcsolattartás. Telefonszám Kapcsolattartás, a számlázással, vagy a szállítással kapcsolatos kérdések hatékonyabb egyeztetése, visszahívási akciók kiértesítése céljából.

Számlázási név és cím a szabályszerű számla kiállítása,adás-vételi szerződések,egyéb megrendelők kiállítása, további szerződések létrehozása, tartalmának meghatározása, módosítása, teljesítésének figyelemmel kísérése, az abból származó díjak számlázása, valamint az azzal kapcsolatos követelések érvényesítése.

Szállítási név és cím : A szállítás lehetővé tétele. A vásárlás/regisztráció időpontja Technikai művelet végrehajtása.

3. Az érintettek köre: Az Autósziget Kft szolgáltatásait igénybe vevők / weboldalon regisztrált/nyereményjátékban résztvevők/ szolgáltatásaink után érdeklődők/vásárló , valamennyi érintett.

 4. Az adatkezelés időtartama, az adatok törlésének határideje: A regisztrációk az ügyfél írásbeli kérésére törlésre kerül  azonnal.

Hírlevél küldése esetén a leiratkozással azonnal és automatikusan törlésre kerülnek az adatok.

 Kivéve a számviteli bizonylatok esetében, hiszen a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 169. § (2) bekezdése alapján 8 évig meg kell őrizni ezeket az adatokat. A könyvviteli elszámolást közvetlenül és közvetetten alátámasztó számviteli bizonylatot (ideértve a főkönyvi számlákat, az analitikus, illetve részletező nyilvántartásokat is), legalább 8 évig kell olvasható formában, a könyvelési feljegyzések hivatkozása alapján visszakereshető módon megőrizni.

5. Az adatok megismerésére jogosult lehetséges adatkezelők személye: A személyes adatokat az adatkezelő sales,vevőszolgálat,szerviz és marketing munkatársai kezelhetik, a fenti alapelvek tiszteletben tartásával.

6. Az érintettek adatkezeléssel kapcsolatos jogainak ismertetése: A személyes adatok törlését, vagy módosítását az alábbi módokon tudja érintett kezdeményezni:

 - a weboldalon http://www.peugeot-autosziget.hu/autosziget/jogi-nyilatkozat/ oldalon, - postai úton a 7632 Pécs, Siklósi út 70. címen, - e-mail útján az peugeot@autosziget.hu e-mail címen,  - telefonon a 06/72 550-550 számon.

7. Az adatkezelés jogalapja: a Felhasználó hozzájárulása, az Infotv. 5. § (1) bekezdése, illetve az  kereskedelemi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény (a továbbiakban: Elker tv.) 13/A. § (3) bekezdése: 

 A Autósziget Kft. a szolgáltatás nyújtása céljából kezelheti azon személyes adatokat, amelyek a szolgáltatás nyújtásához technikailag elengedhetetlenül szükségesek. A Autósziget Kft.nak az egyéb feltételek azonossága esetén úgy kell megválasztania és minden esetben oly módon kell üzemeltetnie az információs társadalommal összefüggő szolgáltatás nyújtása során alkalmazott eszközöket, hogy személyes adatok kezelésére csak akkor kerüljön sor, ha ez a szolgáltatás nyújtásához és az e törvényben meghatározott egyéb célok teljesüléséhez feltétlenül szükséges, azonban ebben az esetben is csak a szükséges mértékben és ideig. 

Kapcsolt weboldalak/adatfeldolgozók

Az Autósziget Kft honlapján keresztül csatlakozik PEUGEOT központi weboldalakhoz.

1. Az itt történő bármely személyes adatának megadásával az ügyfél hozzájárul ahhoz, hogy az  általa megadott személyes adatokat (vezetéknév, keresztnév, lakcím, email cím, telefonszám) a P Automobil Import Kft., a franciaországi székhelyű Automobiles Peugeot, a Márkakereskedés, továbbá a P Automobil Import Kft. által nyilvántartott mindenkori hivatalos PEUGEOT márkakereskedések, alkatrész-forgalmazók és márkaszervizek – a felhasználó esetleges tiltó nyilatkozatának kézhezvételéig, illetve az adatkezelés céljának eléréséig – minden további ellenszolgáltatás és engedélyezés nélkül saját marketing vagy kereskedelmi tevékenységéhez, illetve elemzések és tanulmányok készítéséhez, valamint a kutatás és közvetlen üzletszerzés célját szolgáló név-, és lakcímadatok kezeléséről szóló 1995. évi CXIX. törvényben meghatározott piackutatás és közvetlen üzletszerzés céljára adatkezelőként kezeljék, és a jövőben felhasználhassák oly módon, hogy a felhasználó részére a PEUGEOT újdonságaival, vásárlási kedvezményeivel, kereskedelmi ajánlataival, akcióival kapcsolatos anyagokat küldjenek a felhasználónak. A felhasználó továbbá hozzájárul ahhoz, hogy az adatkezelők a személyes adatait az alábbiakban meghatározott adatfeldolgozókkal feldolgoztassák és az adatfeldolgozóknak és ennek körében különösen a P Automobil Import Kft. által írásos szerződésben megbízott direkt marketing előkészítést végző társaságnak és közvélemény kutató társaságnak vélemény-felméréshez és ügyfél-kapcsolattartáshoz kötődő adatfeldolgozás céljából számítógépesen továbbítsa. A személyes adatok a jelen felhasználási feltételekben megjelölt társaságokon kívül harmadik személy részére nem kerülnek továbbításra.
A felhasználónak jogában áll az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Info tv.) 14-18. §-aiban meghatározott jogokkal élni, így különösen a megadott személyes adatairól tájékoztatást kérni, azok módosítását, helyesbítését és zárolását kérni, továbbá a hozzájárulást bármikor visszavonhatja, és kérheti személyes adatai kezelésének megszüntetését, illetve azok törlését e-mailben a kapcsolat@p-automobil-import.hu címen, vagy a következő címekre küldött postai levélben: P Automobil Import Kft.1194 Budapest, André Citroen utca 1.(Adatkezelés címszóra) továbbá az Info tv. 21. §-a szerint - az ott meghatározott feltételek teljesülése - esetén tiltakozhat a személyes adatai kezelése ellen, valamint az Info tv. 52. § (1) bekezdése szerinti esetekben a Nemzeti Adatvédelmi és- Információszabadság Hatóságnál („Hatóság”) vizsgálati eljárást kezdeményezhet.

A Hatóság elérhetőségei:
posta cím: 1530  Budapest, Pf.: 5.
cím: 1125  Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c
Telefon: +36 (1) 391-1400
Fax: +36 (1) 391-1410
E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu
URL: http://naih.hu

 

Egyéb szolgáltatók –adat tároló rendszerek

 

 Adatfeldolgozó által ellátott tevékenység:  vállalatirányítási szolgáltatás

 Adatfeldolgozó rendszer megnevezése és elérhetősége:  

a.

Progression Informatikai  Kft. 1147 Budapest Lőcsei út.86. +36 (1) 79997930

http://www.virtualcar.hu/

 info@progression.hu

A nyilvántartási rendszer elektronikus hozzáférési kódokkal védett rendszer.

Az adatkezelés ténye, a kezelt adatok köre: Az érintett által megadott valamennyi személyes adat.

 Az adatkezelés célja: Az Autósziget Kft  megfelelő törvényes működtetése az ügyfelek gyors,pontos ,szakszerű és törvényes kiszolgálása.

Az érintettek köre: Az Autósziget Kft szolgáltatásait igénybe vevő valamennyi érintett.

Az adatkezelés időtartama, az adatok törlésének határideje: A regisztráció ügyfél írásbeli kérésére történik azonnal. 

 

b.

Adatfeldolgozó által ellátott tevékenység:  Marketing/DM/levelezés

Adatfeldolgozó rendszer megnevezése és elérhetősége:  

 

Wawona Internet Kft.
Székhely, iroda és postacím:
7621 Pécs, Perczel Miklós u. 35.
Tel./Fax: 06 72 227 718

A nyilvántartási rendszer elektronikus hozzáférési kódokkal védett rendszer.

 

1. A gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény 6. §-a értelmében Felhasználó előzetesen és kifejezetten hozzájárulhat ahhoz, hogy Autósziget Kft. reklámajánlataival, egyéb küldeményeivel a regisztrációkor megadott elérhetőségein megkeresse.

 

2. Továbbá Ügyfél a jelen tájékoztató rendelkezéseit szem előtt tartva hozzájárulhat ahhoz, hogy Autósziget Kft. a reklámajánlatok küldéséhez szükséges személyes adatait kezelje.

 

3. Autósziget Kft. nem küld kéretlen reklámüzenetet, és Felhasználó korlátozás és indokolás nélkül, ingyenesen leiratkozhat az ajánlatok küldéséről. Ebben az esetben Autósziget Kft. minden - a reklámüzenetek küldéséhez szükséges - személyes adatát törli nyilvántartásából és további reklámajánlataival nem keresi meg a Felhasználót. Felhasználó a reklámokról leiratkozhat az üzenetben lévő linkre kattintva.

 

4. Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 20. § (1) bekezdése alapján, meg kell határozni a hírlevél-küldés adatkezelése körében a következőket:

 

a) az adatgyűjtés ténye, b) az érintettek köre, c) az adatgyűjtés célja, d) az adatkezelés időtartama, e) az adatok megismerésére jogosult lehetséges adatkezelők személye, f) az érintettek adatkezeléssel kapcsolatos jogainak ismertetése.

 

5. Az adatkezelés ténye, a kezelt adatok köre: név, e-mail cím, dátum, időpont.

 

6. Az érintettek köre: A hírlevélre feliratkozó valamennyi érintett.  Az Autósziget Kft szolgáltatásait igénybe vevő valamennyi érintett, aki nyilatkozatával hozzá járult marketing valamint egyéb hivatalos értesítések küldéséhez.

 

 

7. Az adatkezelés célja: reklámot tartalmazó elektronikus üzenetek küldése az érintett részére, tájékoztatás nyújtása az aktuális információkról, termékekről, akciókról, új funkciókról stb.   Az Autósziget Kft  marketing,dm tevékenysége. Ügyfelek promóciós megkeresése, kiértesítések egyéb marketing levelek.

 

8. Az adatkezelés időtartama, az adatok törlésének határideje: a hozzájáruló nyilatkozat visszavonásáig, azaz a leiratkozásig tart az adatkezelés.

 

9. Az adatok megismerésére jogosult lehetséges adatkezelők személye: A személyes adatokat az adatkezelő munkatársai kezelhetik, a fenti alapelvek tiszteletben tartásával.

 

10. Az adatkezelés nyilvántartási száma: folyamatban...

 

11. Az érintettek adatkezeléssel kapcsolatos jogainak ismertetése: Az érintett bármikor, ingyenesen leiratkozhat a hírlevélről.

 

12. Az adatkezelés jogalapja: az érintett önkéntes hozzájárulása, az Infotv. 5. § (1) bekezdése, és a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény 6. § (5) bekezdése:

 

A reklámozó, a reklámszolgáltató, illetve a reklám közzétevője – a hozzájárulásban meghatározott körben - a náluk hozzájáruló nyilatkozatot tevő személyek személyes adatairól nyilvántartást vezet. Az ebben a nyilvántartásban rögzített - a reklám címzettjére vonatkozó - adat csak a hozzájáruló nyilatkozatban foglaltaknak megfelelően, annak visszavonásáig kezelhető, és harmadik fél számára kizárólag az érintett személy előzetes hozzájárulásával adható át.

c.

Adatfeldolgozó által ellátott tevékenység:  Könyvelés/számvitel:

Adatfeldolgozó rendszer megnevezése és elérhetősége:  

 

B. Y. Ecoline Számviteli Es Gazdasági Tanácsadó Korlatolt Felelősségű Társaság

Könyvelési szolgáltatás, Budapest

Cím: Budapest, Viador u. 22, 1034

Telefonszám: (1) 439 1204

 

  Az adatkezelés ténye, a kezelt adatok köre: Az érintett által megadott valamennyi személyes adat.

 Az érintettek köre: Az Autósziget Kft szolgáltatásait igénybe vevő valamennyi érintett.

Az adatkezelés célja: Az Autósziget Kft  megfelelő törvényes működtetése.

Az adatkezelés időtartama, az adatok törlésének határideje: Számviteli törvények szerint.

 

Az adatfeldolgozás jogalapja : a Felhasználó hozzájárulása, az Infotv. 5. § (1) bekezdése, illetve az elektronikus kereskedelemi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény 13/A. § (3) bekezdése. 

 Posta, szállítás :

 

2. Adatfeldolgozó megnevezése és elérhetősége: 

 

MPL Magyar Posta Logisztika Kft. 1138 Budapest, Dunavirág utca 2-6. ugyfelszolgalat@posta.hu  Telefon: (06-1) 333-7777 ÁSZF: https://www.posta.hu/ugyfelszolgalat/aszf  Adatvédelmi tájékoztató: https://www.posta.hu/adatkezelesi_tajekoztato

 

3. Az adatkezelés ténye, a kezelt adatok köre: Szállítási név, szállítási cím, telefonszám.

 

4. Az érintettek köre: A áruk,számlák,egyéb küldemények megrendelői, valamennyi érintett.

 

5. Az adatkezelés célja: A megrendeltek,értesítések szállítása.

 

6. Az adatkezelés időtartama, az adatok törlésének határideje: A szállítás lebonyolításáig tart.

 

7. Az adatfeldolgozás jogalapja: a Felhasználó hozzájárulása, az Infotv. 5. § , illetve az kereskedelemi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény 13/A.  bekezdése. 

 Cookie-k (sütik) kezelése

 http://www.peugeot-autosziget.hu/autosziget/

1. Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 20. § (1) bekezdése alapján, meg kell határozni a  weboldal cookie adatkezelése körében a következőket:

 

a) az adatgyűjtés ténye, b) az érintettek köre, c) az adatgyűjtés célja, d) az adatkezelés időtartama, e) az adatok megismerésére jogosult lehetséges adatkezelők személye, f) az érintettek adatkezeléssel kapcsolatos jogainak ismertetése.

 

2. Weboldalakra jellemző cookie-k az úgynevezett „jelszóval védett munkamenethez használt cookie”, „bejelentkezéshez szükséges cookie-k” és „biztonsági cookie-k”, melyek használatához nem szükséges előzetes hozzájárulást kérni az érintettektől.

 

3. Az adatkezelés ténye, a kezelt adatok köre: Egyedi azonosítószám, dátumok, időpontok , gépkocsi adatok.

 

4. Az érintettek köre: A weboldalt látogató valamennyi érintett.

 

5. Az adatkezelés célja: A felhasználók azonosítása, a  bejelentkezéshez, nyilvántartására és a látogatók nyomon követése.

 

6. Az adatkezelés időtartama, az adatok törlésének határideje: Az adatkezelés időtartama a session cookie-k esetén a honlapok látogatásának befejezéséig, míg más cookie-k esetén maximum 8 évig tart.

 

7. Az adatok megismerésére jogosult lehetséges adatkezelők személye: A cookie-k használatával nem kezel személyes adatokat az adatkezelő.

 

8. Az érintettek adatkezeléssel kapcsolatos jogainak ismertetése: Az érintettnek lehetőségük van a cookie-kat törölni a böngészők Eszközök/Beállítások menüjében általában az Adatvédelem menüpont beállításai alatt.

 

9. Az adatkezelés jogalapja: Az érintettől hozzájárulás nem szükséges, amennyiben a cookie-k használatának kizárólagos célja az elektronikus hírközlő hálózaton keresztül történő közléstovábbítás vagy arra az előfizető vagy felhasználó által kifejezetten kért, az információs társadalommal összefüggő szolgáltatás nyújtásához a Autósziget Kft.nak feltétlenül szüksége van.

 

A Google Analytics alkalmazása

 

1. Ez a honlap a Google Analytics alkalmazást használja, amely a Google Inc. („Google”) webelemző szolgáltatása. A Google Analytics úgynevezett „cookie-kat”, szövegfájlokat használ, amelyeket a számítógépére mentenek, így elősegítik Felhasználó által látogatott weblap használatának elemzését. 

 

2. A Felhasználó által használt weboldallal kapcsolatos cookie-kkal létrehozott információk rendszerint a Google egyik USA-beli szerverére kerülnek és tárolódnak. Az IP-anonimizálás weboldali aktiválásával a Google a Felhasználó IP-címét az Európai Unió tagállamain belül vagy az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes más államokban előzőleg megrövidíti. 

 

3. A teljes IP-címnek a Google USA-ban lévő szerverére történő továbbítására és ottani lerövidítésére csak kivételes esetekben kerül sor. Eme weboldal üzemeltetőjének megbízásából a Google ezeket az információkat arra fogja használni, hogy kiértékelje, hogyan használta a Felhasználó a honlapot, továbbá, hogy a weboldal üzemeltetőjének a honlap aktivitásával összefüggő jelentéseket készítsen, valamint, hogy a weboldal- és az internethasználattal kapcsolatos további szolgáltatásokat teljesítsen. 

 

4. A Google Analytics keretein belül a Felhasználó böngészője által továbbított IP-címet nem vezeti össze a Google más adataival. A cookie-k tárolását a Felhasználó a böngészőjének megfelelő beállításával megakadályozhatja, azonban felhívjuk figyelmét, hogy ebben az esetben előfordulhat, hogy ennek a honlapnak nem minden funkciója lesz teljes körűen használható. Megakadályozhatja továbbá, hogy a Google gyűjtse és feldolgozza a cookie-k általi, a Felhasználó weboldalhasználattal kapcsolatos adatait (beleértve az IP-címet is), ha letölti és telepíti a következő linken elérhető böngésző plugint. https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=hu 

 

 

Közösségi oldalak

 

1. Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 20. § (1) bekezdése alapján, meg kell határozni a közösségi oldalak adatkezelése körében a következőket:   a) az adatgyűjtés ténye, b) az érintettek köre, c) az adatgyűjtés célja, d) az adatkezelés időtartama, e) az adatok megismerésére jogosult lehetséges adatkezelők személye, f) az érintettek adatkezeléssel kapcsolatos jogainak ismertetése.   2. Az adatgyűjtés ténye, a kezelt adatok köre: Facebook/Google+/Twitter/Pinterest/Youtube/Instagram stb. közösségi oldalakon regisztrált neve, illetve a felhasználó nyilvános profilképe.

 

3. Az érintettek köre: Valamennyi érintett, aki regisztrált a Facebook/Google+/Twitter/Pinterest/Youtube/Instagram stb. közösségi oldalakon, és „lájkolta” a weboldalt.

 

4. Az adatgyűjtés célja: A közösségi oldalakon, a weboldal egyes tartalmi elemeinek, termékeinek, akcióinak vagy magának a weboldalnak a megosztása, illetve „lájkolása”, népszerűsítése.

 

5. Az adatkezelés időtartama, az adatok törlésének határideje, az adatok megismerésére jogosult lehetséges adatkezelők személye és az érintettek adatkezeléssel kapcsolatos jogainak ismertetése: Az adatok forrásáról, azok kezeléséről, illetve az átadás módjáról, és jogalapjáról az adott közösségi oldalon tájékozódhat az érintett. Az adatkezelés a közösségi oldalakon valósul meg, így az adatkezelés időtartamára, módjára, illetve az adatok törlési és módosítási lehetőségeire az adott közösségi oldal szabályozása vonatkozik.

 

 

6. Az adatkezelés jogalapja: az érintett önkéntes hozzájárulása személyes adatai kezeléséhez a közösségi oldalakon.

 

Ügyfélkapcsolatok és egyéb adatkezelések

 

1. Amennyiben az adatkezelő szolgáltatásaink igénybevétele során kérdés merülne fel, esetleg problémája lenne az érintettnek, a honlapon megadott módokon (telefon, email, közösségi oldalak stb.) kapcsolatba léphet az adatkezelővel.

 

2. Adatkezelő a beérkezett e-maileket, üzeneteket, telefonon, Facebook-on stb. megadott adatokat az érdeklődő nevével és e-mail címével, valamint más, önként megadott személyes adatával együtt, az adatközléstől számított legfeljebb 2 év elteltével törli.

 

3. E tájékoztatóban fel nem sorolt adatkezelésekről az adat felvételekor adunk tájékoztatást.

 

4. Kivételes hatósági megkeresésre, illetőleg jogszabály felhatalmazása alapján más szervek megkeresése esetén az Autósziget Kft. köteles tájékoztatás adására, adatok közlésére, átadására, illetőleg iratok rendelkezésre bocsátására.

 

5. A z ezen esetekben a megkereső részére – amennyiben az a pontos célt és az adatok körét megjelölte – személyes adatot csak annyit és olyan mértékben ad ki, amely a megkeresés céljának megvalósításához elengedhetetlenül szükséges.

 

 

Adatbiztonság (7.§)

1. Az adatkezelő úgy tervezi meg és hajtja végre az adatkezelési műveleteket, hogy biztosítsa az érintettek magánszférájának védelmét.

 

2. Az adatkezelő gondoskodik az adatok biztonságáról (jelszó, felhasználó név), megteszi azokat a technikai és szervezési intézkedéseket és kialakítja azokat az eljárási szabályokat, amelyek az Info tv., valamint az egyéb adat- és titokvédelmi szabályok érvényre juttatásához szükségesek.

 

3. Az adatokat megfelelő intézkedésekkel védi az adatkezelő különösen 

 

A  jogosulatlan hozzáférés,   a megváltoztatás,   a továbbítás,   a nyilvánosságra hozatal,  a törlés vagy megsemmisítés,  a véletlen megsemmisülés és sérülés,   az alkalmazott technika megváltozásából fakadó hozzáférhetetlenné válás ellen.

 

 A személyes adatokhoz való jogosulatlan hozzáférés, az adatok megváltoztatása és jogosulatlan nyilvánosságra-hozatala, vagy felhasználása megakadályozása érdekében az adatkezelő gondoskodik:

 1.A megfelelő informatikai, műszaki környezet kialakításáról, üzemeltetéséről,  a szolgáltatásnyújtásban résztevő munkatársai ellenőrzött kiválasztásáról, felügyeletéről,   a részletes üzemeltetési, kockázatkezelési és szolgáltatási eljárásrendek kiadásáról.

 2. A fentiek alapján Autósziget Kft biztosítja, hogy az általa kezelt adat

 A jogosult számára rendelkezésre álljon, hitelessége és hitelesítése biztosított,  változatlansága igazolható, legyen.

3. Adatkezelő és annak tárhely-szolgáltatójának informatikai rendszere véd többek között

 A számítástechnikai csalás,  a kémkedés,  a számítógépvírusok,  a spam-ek,   a hack-ek  és egyéb támadások ellen.

 

Az érintettek jogai 

 

1. Az érintett kérelmezheti az Autósziget Kft-nél, hogy az adjon tájékoztatását személyes adatai kezeléséről, kérheti személyes adatainak helyesbítését, valamint kérheti személyes adatainak - a kötelező adatkezelés kivételével - törlését vagy zárolását.

 

2. Az érintett kérelmére az adatkezelő tájékoztatást ad az érintett általa kezelt, illetve az általa vagy rendelkezése szerint megbízott adatfeldolgozó által feldolgozott adatairól, azok forrásáról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az adatfeldolgozó nevéről, címéről és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, az adatvédelmi incidens körülményeiről, hatásairól és az elhárítására megtett intézkedésekről, továbbá - az érintett személyes adatainak továbbítása esetén - az adattovábbítás jogalapjáról és címzettjéről.

 

3. Az adatkezelő - ha belső adatvédelmi felelőssel rendelkezik, a belső adatvédelmi felelős útján - az adatvédelmi incidenssel kapcsolatos intézkedések ellenőrzése, valamint az érintett tájékoztatása céljából nyilvántartást vezet, amely tartalmazza az érintett személyes adatok körét, az adatvédelmi incidenssel érintettek körét és számát, az adatvédelmi incidens időpontját, körülményeit, hatásait és az elhárítására megtett intézkedéseket, valamint az adatkezelést előíró jogszabályban meghatározott egyéb adatokat.

 

4. Az adatkezelő az adattovábbítás jogszerűségének ellenőrzése, valamint az érintett tájékoztatása céljából adattovábbítási nyilvántartást vezet, amely tartalmazza az általa kezelt személyes adatok továbbításának időpontját, az adattovábbítás jogalapját és címzettjét, a továbbított személyes adatok körének meghatározását, valamint az adatkezelést előíró jogszabályban meghatározott egyéb adatokat.

 

5. Az ügyfelek kérelmére az Autósziget Kft tájékoztatást ad az általa kezelt adatokról, azok forrásáról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az esetleges adatfeldolgozó nevéről, címéről és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, továbbá - az érintett személyes adatainak továbbítása esetén - az adattovábbítás jogalapjáról és címzettjéről. Szolgáltató a kérelem benyújtásától számított legrövidebb idő alatt, legfeljebb azonban 25 napon belül írásban, közérthető formában adja meg a tájékoztatást. A tájékoztatás ingyenes.

 

6. Az Autósziget Kft, amennyiben a személyes adat a valóságnak nem felel meg, és a valóságnak megfelelő személyes adat az adatkezelő rendelkezésére áll, a személyes adatot helyesbíti.

 

7. Törlés helyett  az Autósziget Kft zárolja a személyes adatot, ha az ügyfél ezt kéri, vagy ha a rendelkezésére álló információk alapján feltételezhető, hogy a törlés sértené az Ügyfél jogos érdekeit. A zárolt személyes adat kizárólag addig kezelhető, ameddig fennáll az az adatkezelési cél, amely a személyes adat törlését kizárta.

 

8. Az Autósziget Kft  törli a személyes adatot, ha kezelése jogellenes, az ügyfél kéri, a kezelt adat hiányos vagy téves - és ez az állapot jogszerűen nem orvosolható - feltéve, hogy a törlést törvény nem zárja ki, az adatkezelés célja megszűnt, vagy az adatok tárolásának törvényben meghatározott határideje lejárt, azt a bíróság vagy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság elrendelte.

 

9. Az adatkezelő megjelöli az általa kezelt személyes adatot, ha az érintett vitatja annak helyességét vagy pontosságát, de a vitatott személyes adat helytelensége vagy pontatlansága nem állapítható meg egyértelműen.

 

10. A helyesbítésről, a zárolásról, a megjelölésről és a törlésről az érintettet, továbbá mindazokat értesíteni kell, akiknek korábban az adatot adatkezelés céljára továbbították. Az értesítés mellőzhető, ha ez az adatkezelés céljára való tekintettel az érintett jogos érdekét nem sérti.

 

11. Ha az adatkezelő az érintett helyesbítés, zárolás vagy törlés iránti kérelmét nem teljesíti, a kérelem kézhezvételét követő 25 napon belül írásban közli a helyesbítés, zárolás vagy törlés iránti kérelem elutasításának ténybeli és jogi indokait. A helyesbítés, törlés vagy zárolás iránti kérelem elutasítása esetén az adatkezelő tájékoztatja az érintettet a bírósági jogorvoslat, továbbá a Hatósághoz fordulás lehetőségéről.

 

Jogorvoslat

 

1.       Felhasználó tiltakozhat személyes adatának kezelése ellen, ha

2.       a.  a személyes adatok kezelése vagy továbbítása kizárólag az az Autósziget Kft vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez, vagy az Autósziget Kft, adatátvevő vagy harmadik személy jogos érdekének érvényesítéséhez szükséges, kivéve, ha az adatkezelést törvény rendelte el;

3.       b) a személyes adat felhasználása vagy továbbítása közvetlen üzletszerzés, közvélemény-kutatás vagy tudományos kutatás céljára történik;

4.       c) törvényben meghatározott egyéb esetben.

 

2. Az Autósziget Kft a tiltakozást a kérelem benyújtásától számított legrövidebb időn belül, de legfeljebb 15 nap alatt megvizsgálja, annak megalapozottsága kérdésében döntést hoz, és döntéséről a kérelmezőt írásban tájékoztatja. Ha az Autósziget Kft az érintett tiltakozásának megalapozottságát megállapítja, az adatkezelést - beleértve a további adatfelvételt és adattovábbítást is - megszünteti, és az adatokat zárolja, valamint a tiltakozásról, továbbá az annak alapján tett intézkedésekről értesíti mindazokat, akik részére a tiltakozással érintett személyes adatot korábban továbbította, és akik kötelesek intézkedni a tiltakozási jog érvényesítése érdekében.

 

3. Amennyiben az ügyfél az Autósziget Kft. meghozott döntésével nem ért egyet, az ellen - annak közlésétől számított 30 napon belül - bírósághoz fordulhat.

 

4. Az adatkezelő esetleges jogsértése ellen panasszal a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál lehet élni: 

 

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C. Levelezési cím: 1530 Budapest, Postafiók: 5. Telefon: +36 -1-391-1400 Fax: +36-1-391-1410 E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu

 

Bírósági jogérvényesítés 

 

1. Azt, hogy az adatkezelés a jogszabályban foglaltaknak megfelel, az adatkezelő köteles bizonyítani. Az adattovábbítás jogszerűségét az adatátvevő köteles bizonyítani.

 

2. A per elbírálása a törvényszék hatáskörébe tartozik. A per - az érintett választása szerint - az érintett lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszék előtt is megindítható.

 

3. A perben fél lehet az is, akinek egyébként nincs perbeli jogképessége. A perbe a Hatóság az érintett pernyertessége érdekében beavatkozhat.

 

4. Ha a bíróság a kérelemnek helyt ad, az adatkezelőt a tájékoztatás megadására, az adat helyesbítésére, zárolására, törlésére, az automatizált adatfeldolgozással hozott döntés megsemmisítésére, az érintett tiltakozási jogának figyelembevételére, illetve az adatátvevő által kért adat kiadására kötelezi.

 

5. Ha a bíróság az adatátvevő kérelmét elutasítja, az adatkezelő köteles az érintett személyes adatát az ítélet közlésétől számított 3 napon belül törölni. Az adatkezelő köteles az adatokat akkor is törölni, ha az adatátvevő a meghatározott határidőn belül nem fordul bírósághoz.

 

6. A bíróság elrendelheti ítéletének - az adatkezelő azonosító adatainak közzétételével történő - nyilvánosságra hozatalát, ha azt az adatvédelem érdekei és nagyobb számú érintett védett jogai megkövetelik.

 

 

 Kártérítés és sérelemdíj 

 

1. Ha az adatkezelő az érintett adatainak jogellenes kezelésével vagy az adatbiztonság követelményeinek megszegésével az érintett személyiségi jogát megsérti, az érintett az adatkezelőtől sérelemdíjat követelhet.

 

2. Az érintettel szemben az adatkezelő felel az adatfeldolgozó által okozott kárért és az adatkezelő köteles megfizetni az érintettnek az adatfeldolgozó által okozott személyiségi jogsértés esetén járó sérelemdíjat is. Az adatkezelő mentesül az okozott kárért való felelősség és a sérelemdíj megfizetésének kötelezettsége alól, ha bizonyítja, hogy a kárt vagy az érintett személyiségi jogának sérelmét az adatkezelés körén kívül eső elháríthatatlan ok idézte elő.

 

3. Nem kell megtéríteni a kárt és nem követelhető a sérelemdíj annyiban, amennyiben a kár a károsult vagy a személyiségi jog megsértésével okozott jogsérelem az érintett szándékos vagy súlyosan gondatlan magatartásából származott.

 

Zárszó

A tájékoztató elkészítése során figyelemmel voltunk az alábbi jogszabályokra: 

 

- 2011. évi CXII. törvény – az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról (a továbbiakban: Infotv.) - 2001. évi CVIII. törvény – a kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről (főképp a 13/A. §-a) - 2008. évi XLVII. törvény – a fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmáról; - 2008. évi XLVIII. törvény – a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól (különösen a 6.§-a) - 2005. évi XC. törvény az elektronikus információszabadságról - 2003. évi C. törvény az elektronikus hírközlésről (kifejezetten a 155.§-a) - 16/2011. sz. vélemény a viselkedésalapú online reklám bevált gyakorlatára vonatkozó EASA/IAB-ajánlásról - A Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság ajánlása az előzetes tájékoztatás adatvédelmi követelményei információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Info tv.) 14-18. §-aiban ,info tv. 21. §-a szerint - az ott meghatározott feltételekre,valamint az Info tv. 52. § (1)

 

mellékletek:

-Új gépkocsi adás-vételi szerződés tájékoztató

-szerviz munkalap tájékoztató

                                                                                                                                         Rácz György

                                                                                                                                    Operatív Vezető

Kelt: Pécs,2018.04.28

 

Peugeot Autósziget

⚠️FONTOS TÁJÉKOZTATÁS⚠️ A kijárási korlátozás szervizünk nyitvatartását jelegleg nem érinti. A hatóságok engedélyével, a szokásos nyitvatartással és a szokásosnál is szigorúbb óvintézkedések és higiéniai előírások betartásával, továbbra is várjuk az Autósziget Kft szervizébe! Tisztában vagyunk azzal, hogy ebben a válsághelyzetben még fontosabb a mobilitás megőrzése, az esetleges meghibásodások haladéktalan javítása. A műhelybe érkező gépjárművek fertőtlenítését az elérhető legmodernebb technológiával, minden javítás, karbantartás alkalmával ingyenesen elvégezzük. Az önök biztonsága érdekében, igény esetén díjmentes lehetőséget biztosítunk a hozom- viszem szolgáltatásunkra Pécs területén. Ebben az esetben a javításhoz fel sem kell keresnie szervizünket, munkatársaink hozzák- viszik a kifertőtlenített gépkocsiját. Az Autósziget csapatához fordulhat most is maximális bizalommal, ahogy az elmúlt harminc évben bármikor.

További infó

További akcióink